نکاتی درباره تغییر جنسیت

مشاوره حقوقی و وکیل متخصص تغییر جنسیت : در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ. تبدیل‌خواهی‌ جنسی اختلالی در هویت جنسی به‌شمار می‌آید. تبدیل‌خواهان جنسی یا به عبارتی دیگر ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی یا افراد مبتلا به بیقراری جنسیتی خود را به گروه جنس مخالف متعلق می‌دانند، از وضعیت جنسی-بدنی خود راضی نیستند و می‌کوشند با استفاده از هورمون‌ها و عمل‌های جراحی، خود را به وضعیت دلخواه نزدیک کنند.

این موضوع در حالی است که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف می‌پندارند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می‌دانند که باید درمان شود.

از منظر رعایت حقوق اولیه انسانی وحقوق بشر نمی توان فردی را برای تمامی عمر محبوس درخود نمود، لذا حقوق بشر اقتضاء دارد با تجویز تغییر جنسیت رای به خلاصی و آزادی او داد.

مشاوره حقوقی و وکیل متخصص تغییر جنسیت

مشاوره حقوقی تغییر جنسیت

مشاوره حقوقی تغییر جنسیت در ایران : در اکثر نظام های حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می باشد. بنابراین اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند، لازم است بررسی شود که :

  • این موضوع چه آثار حقوقی در بردارد؟.
  • تغییر جنسیت چه تاثیری بر روابط انسانی میگذارد؟
  • و به عبارتی ارتباطات بین انسانها بعد از تغییر ماهیت جسمی و همچنین روحی و روانی چه آثاری را به همراه دارد؟
  • روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه خواهد بود‌؟‌
  • آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا خود به خود رابطه زوجیت منفسخ خواهد شد؟
  • موضوع مهر به چه صورتی حل می شود، آیا زن مستحق مهر می باشد؟
  • موضوع عده، ارث، ولایت و سرپرستی فرزندان و … چگونه خواهد بود؟

اما پیش از بررسی ابعاد حقوقی و آثار مترتب برآن به دلیل اینکه این موضوع به نوعی از موضوعات نوین و نو ظهورو بحث برانگیزی در عالم حقوق میباشد لذا لازم است پیش از پرداختن به این مورد در حقوق ایران در حیطه بین الملل که بسیار گسترده تر میباشد نگاهی گذرا داشته باشیم و سپس در ادامه به بررسی آن در نظام حقوقی ایران بپردازیم. برای پاسخ به این سوالات و اطلاهات بیشتر در رابطه با مشاوره امور حسبی ، با ما همراه باشید…

تغییر جنسیت در حقوق بین الملل

در عرصه اسناد بین‌المللی در این زمینه، هویت جنسیتی را، مبنایی مستقل برای حمایت در مقابل تبعیض می‌داند و از حق بر حریم خصوصی و دسترسی به سلامت، به‌صراحت حمایت می‌کندبه طور کلی صرفنظر از اینکه کشورها نسبت به این موضوع چه موضعی را اتخاذ نموده باشند به گروههای مختلفی تقسیم میشوند به عنوان مثال کشور آلمان و ترکیه مقررات مصوبی در این زمینه دارند و به صراحت از حقوق این افراد حمایت کرده اند اما انگلیس و فرانسه قوانین و مقررات موضوعه ای ندارند اما در رویه قضائی خود تغییر جنسیت را شناسائی نموده اند و شرایط انجام این عمل را احراز نموده اندو در این میان کشورهایی مثل آلبانی هم وجود دارند که تغییر جنسیت را نامشروع میدانندولی در حقوق ایران، هیچ قانونی به‌صراحت از حقوق این افراد حمایت نمی‌کند.

تغییر جنسیت در حقوق ایران

خلأ قانون حمایتی در حقوق ایران، موجب شده است که این قشر از جامعه طرد شوند و نیاز توجه قانونگذار به این افراد، کاملا مشهود است. راه‌حل ابتدایی در حمایت از این افراد، تفسیر اصول قانون اساسی در حمایت از حقوق مسلمۀ افراد است؛ ولی نیاز به تصویب قانون خاص و بیان ابعاد مختلف حقوق این افراد، کاملا احساس می‌شود.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اصل 167 قانون اساسی وماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی حکم این موضوع را با مراجعه به منابع معتبر فقهی استخراج نمود.

درمنابع منصوص فقهی دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت نیست ولی اصاله الاباحه ، اصاله الصحه و قاعده عسرو حرج دلالت بر جواز این موضوع دارند.

در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت های جدید دانش روان‌پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی های منحصر به فرد از دو دسته پیش‌گفته متمایز می‌شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می یابد. بسیاری از فقها و حقوق دانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز میدانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به‌خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده‌اند.

آثار تغییر جنسیت در عقد نکاح

از آﺛﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح، زوج ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت دﺧﻮل ﮐﻞ ﻣﻬﺮﯾﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺧﻮل ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﻪ زوﺟﻪ ﺑﭙﺮدازد. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ زوج ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﺪه ﺗﻮﺳﻂ زوﺟﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد وﻻﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ با استناد به اصل استصحاب و قاعده ترجیح بلا مرجح ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎن ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ. در ﺧﺼﻮص ارث ﻧﯿﺰ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ، زوﺟﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد؛ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ، وی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ارث ﻣﯽ ﺑﺮد، اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻫﺮﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ، اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ارث ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.

نظریه مشورتی شماره ٧/٦٧٩١ مورخ 14/10/1366 هم در این زمینه مقرر می دارد: «فردی که مشخصا مرد یا زن است و دارای آلت تناسلی خود میباشد تصمیم به تغییر جنسیت بگیرد و پزشکان امکان آن را تایید نمایند این امر در قوانین منع نشده است ، لیکن چون آثار حقوقی فراوانی را دارد باید گفت در صورت تغییر جنسیت ، این امر تأثیری در حقوق ثابته ندارد و آن ها را جز در مواردی از قبیل بطلان ازدواج و حلیت و حرمت تغییر نمی دهد، بنابراین با توجه به دلایل ذکر شده ، پدری که قبل یا بعد از قذف فرزندش تغییر جنسیت می دهد همچنان مشمول ماده ٢٥٩قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و دلیلی برای نفی این حق پدر تغییر جنسیت داده وجود ندارد.

آثار تغییر جنسیت در سایر قراردادها

به طور کلی در قراردادهایی که نوع جنسیت فاقد اثر حقوقی است، تغییر جنسیت نیز فاقد اثر خواهد بود اما در قراردادهایی که نوع جنسیت نقش اساسی داشته باشد قرارداد از تاریخ تغییر جنسیت باطل خواهد بود و بر حقوق مکتسب قبلی اثری نخواهد داشت.

تغییر جنسیت و آثار کیفری مرتبت بر آن

با بررسی های بعمل آمده در فوق هرچند که به طورکلی چندان که باید به موضوع تغییر جنسیت پرداخته نشده است اما با این وجود در مقایسه دو جنبه حقوقی و کیفری این موضوع ملاحظه میکنیم که در حیطه حقوقی تغییر جنسیت پردازش بیشتری صورت گرفته است که قانونگذار را ناگزیراز پذیرفتن موضوع تغییر جنسیت افراد موضوع بند ١٨ . ماده ٤ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ نموده است ولی درخصوص جرایم و مجازات های این گونه افراد مباحثی وجود نداشته ودر صورت وجود استفتائاتی است که از فقهای عظام شده است .ولی درخصوص جرایم و مجازات های این گونه افراد مباحثی وجود نداشته ودر صورت وجود استفتائاتی است که از فقهای عظام شده است.در ادامه به برخی جرایم ومجازات های تعزیری افراد دوجنسی و کسانی که دارای اختلال هویت جنسی هستند میپردازیم.

صرف نظر از مسولیت کیفری افراد مزبورکه در ماده ١٦قانون ثبت احوال ، به عنوان افراد اعلام کننده یا امضاء کننده دفاتر ثبت کل وقایع که مبادرت به اخذ شناسنامه موهوم برای فرد دوجنسی کرده اند و برخلاف هویت طفل اظهارنموده اند، اگر چنانچه فرد دو جنسی نیز عالمأ و عامدأ پس از رسیدن به سن ١٨ سال تمام از همان شناسنامه استفاده نمایدکه بر خلاف هویت ظاهری فرد است دارای مسئولیت کیفری بوده و میتوان فرد دوجنسی را، به اتهام و جرم استفاده از شناسنامه موهوم طبق بند ب ماده ٢قانون (تخلفات و جرایم و مجازاتها ی مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه تحت تعقیب قرار داد که مجازات آنان حبس از ٩١روز تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از  200.000 ریال تا 1.000.000 ریال یا هر دو مجازات خواهد بود.

بر اساس ماده ١١٦٩ قانون مدنی بر اساس اصل برائت و سایر اصول حاکم بر دادرسیها از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، خطای هیچ فردی مفروض نیست لذا چنانچه کسی معتقد است که دیگری دچار خطا شده است باید به نحو منجزو قطعی بتواند خطاو متعاقبا خطاکاری را اثبات نماید، پس ابتدا باید دلیل قطعی بر حرمت تغییر جنسیت اقامه نمود سپس ارتکاب این فعل را گناه و جرم انگاشت ، علیرغم بحث های پیشین و فارغ از تجویز آن به دلایل پیش گفته نمی توان قائل به مجرمیت این اشخاص بود، مضافا آنکه در زمینه جرم انگاری، سایر اصول حاکم بر دادرسی ها از قبیل اصول قانونی بودن جرم و مجازات ، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در رسیدگیهای کیفری نمی توان حکم به مجرمیت داد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح درخواست تغییر جنسیت

  1. شناسنامه و کارت ملی متقاضی
  2. گواهی پزشک معالج
  3. تنظیم و ارائه درخواست تغییر جنسیت به دادگاه

روند رسیدگی درخواست تغییر جنسیت

طبق بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده دادگاه صالح برای طرح درخواست تغییر جنسیت دادگاه خانواده است.اما شخص متقاضی برای شروع کار بدوا باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی وثبت نام در سامانه ثنا اقدام نماید.

باید توجه داشته تغییر جنسیت اصولاً نیازمند طرف دعوا قرار دادن شخص و یا ارگان خاصی نیست لیکن از این باب که تغییر جنسیت همراه با ابطال شناسنامه قدیم و صدور شناسنامه جدید می باشد و رویه قضایی نیز از این نظر پیروی  دادگاه خانواده صالحه پس از ارجاع فرد به پزشکی قانونی و روان پزشک معتبر از سوی آن و انجام آزمایشات مربوطه و اخذ تاییدیه آنان در صورتیکه شرایط تغییر جنسیت را در فرد احراز کند تصمیم بر صدورجواز تغییر جنسیت میگیرد.

وکیل متخصص تغییر جنسیت

بدین جهت که دعوای تغییر جنسیت جزو دعاوی غیرمالی بوده در تمامی دعاوی غیرمالی امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد و بنابر ویژگی غیرترافعی بودن آن باتوجه به اینکه طرف مقابل ندارد به نظر میرسد که متقاضی تغییر جنسیت امکان اعتراض به تصمیم دادگاه را داشته باشد.پس از صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر تغییر جنسیت و صدور مجوز تغییر جنسیت گواهی و دستورهای لازم به اداره ثبت احوال و سایر مراجع جهت ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه با هویت و مشخصات جدیدبه نام متقاضی صادر میشود.

باید توجه داشته به هیچ عنوان تغییر جنسیت باعث از بین رفتن هویت افراد نبوده بلکه تمامی شخصیت معنوی و حقوق مکتسبه فرد بعد از تغییر جنسیت محفوظ و متعلق به ایشان خواهد بود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مشاوره حقوقی تغییر جنسیت ، با وکیل متخصص تغییر جنسیت ، در وب سایت وکیل نادری در تماس باشید.

[تعداد: 3   میانگین: 3.7/5]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *